I tider av metamorfos krävs att vi förändras

Ibland radikalt

”Vi avser att fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde; skapa tillräcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi satsar på; och etablera en markant digital närvaro.”

Yann Blandy, VD och koncernchef

Byst med kakelpixlat ansiktet Den sedan länge pågående omställningen i kommunikationsmarknaden accelererade under 2012, inte minst när det gäller övergången från analog till digital kommunikation.

Att hela kommunikationsmarknaden befinner sig i stor omställning är inget nytt. Intellecta har också i årsredovisningar och delårsrapporter löpande rapporterat och analyserat denna metamorfos till sina aktieägare liksom sin ambition att förändra företaget i enlighet med marknadskrafternas och teknikens utveckling.

De bärande inslagen i denna omställning innebär en förflyttning från analoga till digitala media, från informationsspridning till affärskreation, från volym till precision, från sändardominans till användarinitiativ, från x till y. Listan är lång.

Omställningen i marknaden har accelererat under 2012, bitvis under stor dramatik – som när tidningsikonen Newsweek beslöt sig för att vid årsskiftet helt gå över till digitala format. I väsentliga delar är det rimligt att anta att marknadens metamorfos nu har passerat en kritisk vändpunkt. En bekräftelse på detta är att Internet 2012 gick om dagspressen som största reklammedium i Sverige, med en marknadsandel om 24 procent (enligt IRM), en annan är att papperskonsumtionen halverades från år 2000 till 2012.

Intellecta har det gångna året i konsekvens med omvärldsutvecklingen upplevt en mycket ojämn utveckling. Årets första kvartal blev ett av de bästa någonsin, medan det andra blev svagt. Det tredje kvartalet ägnade vi oss åt att vända utvecklingen. Under fjärde kvartalet förbättrades koncernens resultat med 12,8 MSEK jämfört med samma period året innan. En effekt framför allt av personalreduktioner men också nya affärer.

Nettoomsättning, MSEK

613

En minskning på 10,7 procent från 2011 års omsättning på 687 MSEK

Året som helhet slutade långt ifrån tillfredsställande, med sjunkande nettoomsättning; 613,4 (687,1) MSEK, en minskning med 10,7 procent – och ett rörelseresultat på 9,4 (5,1) MSEK exklusive engångsposter om -77,1 (28,6) MSEK. Engångsposterna innefattar nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar om -51,7 (-11,0) MSEK samt avvecklingskostnader för uppsagd personal om -20,6 (0) MSEK. Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT. Likafullt finns det mer att hämta i en fortsatt uppstramning av den löpande verksamheten.

Rörelseresultat, MSEK

9,4

Kan jämföras med 2011 års rörelseresultat på 5,1 MSEK

Jag är mycket tacksam över de ansträngningar som våra medarbetare har gjort, både vad gäller försäljningsinsatser och en hög kvalitet i allt som levererats, parallellt med organisationsförändringar och omställning till nya efterfrågemönster.

Under 2013, utan att förlora fokus på kunden, affärsflödet och EBT, är det dags att ta de stora strategiska och strukturella greppen – med aktieägarvärdet som utgångspunkt.

Intellecta består av två affärsområden – Consulting och Infolog. Det har varit en grundläggande affärsidé under tolv år att konsultverksamhet och realisering – ursprungligen i form av grafisk industri men i allt högre grad informationslogistik i bredare bemärkelse – tillsammans ska kunna leverera ett högre kundvärde än tjänsteområdena var för sig. Samtliga koncernens strategier har gått ut på att hitta synergier och integrationsfördelar mellan de två affärsområdena, framför allt ur ett kundperspektiv, men även ur ett aktieägarperspektiv. Utifrån Intellectas aktiekurs, tillväxt och lönsamhetsutveckling kan man dock konstatera att den hittillsvarande strategin inte lyckats leverera aktieägarvärde.

Mina första 100 dagar i företaget handlade om att lyssna runt; hos medarbetare, kunder, aktieägare och andra utomstående för att skapa en bild – för styrelsen, ledningsgruppen och mig själv – över vilka strategiska alternativ som finns för Intellecta.

För det första kan vi konstatera att de två affärsområdena befinner sig i varsin marknad med helt olika förutsättningar. Grafisk industri är generellt på tillbakagång även om vissa nischer såsom butikskommunikation och storformat växer. Efterfrågan på kommunikationsrådgivning och produktionstjänster präglas av tillväxt, men här är det de digitala segmenten som står för den största tillväxten.

För det andra kan vi konstatera att de två verksamheterna i grunden är artskilda. Affärslogikerna och affärsmodellerna skiljer sig åt. Exempelvis är den ena – Infolog – kapitalintensiv, och den andra – Consulting – personalintensiv.

Efter ett omfattande arbete, som involverat såväl styrelsen som ledande befattningshavare i hela koncernen, är vår marknads- och egenanalys kvalitetssäkrad, liksom grundbultarna i en ny strategi, som antogs av styrelsen i november 2012:

  • Framgång kräver fokus. Att driva koncernen i de två befintliga affärsområdena innebär att Intellectas övergripande inriktning är otydlig.
  • En framgångsrik aktör i våra segment måste vara stor, alternativt mycket tydligt nischad. Vi har inte lyckats uppnå tillräcklig kritisk massa i något av affärsområdena och konstaterar att arbetet med att integrera erbjudanden och realisera synergier snarare kan ha verkat hämmande på tillväxt och fokus i båda.
  • Den nuvarande konstruktionen med två affärsområden leder till en onödig rabatt på aktiemarknaden.

Arbetet för att ta de stora strategiska och strukturella greppen pågår nu för fullt och består av två faser.

För det första renodlar vi nu verksamheterna inom respektive affärsområde, där integrationsstrategin är helt riktig. Detta gäller inte minst inom Consulting, där alla bolag nu har i uppgift att renodla sina spjutspetsar samtidigt som gemensamma system, kunskapsbaser och medarbetarresurser ska upprättas och utnyttjas mer metodiskt och effektivt. Inom Infolog fortsätter vi att finna och realisera synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Där har vi redan kommit en bra bit, vilket framgår av den gynnsamma resultatutvecklingen under 2012. I båda verksamheterna måste det också finnas en stark organisk växtkraft som bygger både på bredd och spets.

För det andra handlar det om renodling i ett koncernperspektiv för att i möjligaste mån samtidigt maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde.

Utgångsläget är att vi har en mycket framgångsrik verksamhet i Infolog, som dock har sin grundposition i en marknad på tillbakagång; grafisk industri. Å andra sidan har vi en byråportfölj inom Consulting, som befinner sig i en växande marknad; affärs- och kommunikationsrådgivning. Portföljen innehåller ett antal vassa verksamheter, men helheten presterar inte tillräckligt väl. Trots både förvärv och lyckade egna satsningar har inget av affärsområdena tillräcklig tyngd i den digitala sfären.

Vi kan också konstatera att inget av affärsområdena når en kritisk massa bara genom att skiljas från varandra. Inget av affärsområdena blir heller mer digitalt genom att bli självständigt. Vi måste därför vara offensiva i vårt strukturarbete, och ta initiativet i den fortsatta konsolideringen inom våra två verksamhetsområden.

Det kan handla om förvärv, alternativt att hitta lämpliga köpare eller starka fusionspartner till verksamheter som nu finns i koncernen. Vi söker i första hand en kombination; lösgöra resurser i den ena änden som investeras i den andra. Tillväxtmöjligheter finns inom båda affärsområdena, och vi har identifierat tänkbara förvärvsobjekt i båda. Oavsett om vi satsar på Consulting eller Infolog handlar det om ett utbyte av tillgångar som leder till en större närvaro i den digitala världen, kompletterat med de andra kompetenser som krävs för ett riktigt starkt kunderbjudande.

Tillsammans med externa rådgivare har ledningen och styrelsen analyserat dessa möjligheter och ett antal sonderingar och dialoger pågår.

Här är vi nu.

Inför

2013

Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT.

Låt mig summera. Den nuvarande strategin har inte levererat ur ett aktieägarperspektiv, och inte heller fullt ut i ett kundperspektiv. Vi råder inte helt över tidsaspekten, men ambitionen är klar. Vi avser att fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde; skapa tillräcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi satsar på; och etablera en markant digital närvaro.

När strukturarbetet är i mål ska vi ha ett erbjudande som är begripligt, attraktivt och komplett ur ett samtida och framtida kundperspektiv. Det är min övertygelse att vi då kan växa lönsamt och möta våra finansiella mål.

Jag känner lika mycket tillförsikt som entusiasm inför den omställning som denna metamorfos kommer att kräva av oss. Intellectas skickliga och kompetenta medarbetare har imponerat stort på mig sedan jag tillträdde och jag ser fram emot att tillsammans med dem forma det nya Intellecta.

Stockholm i april

Yann Blandy

Vd och koncernchef

 

Affärsområdenas Nettoomsättning och Rörelseresultat

*Internförsäljning mellan affärsområdena är ej eliminerad i detta diagram

Koncernens nyckeltal

2012
Jan–dec
2011
Jan–dec
Nettoomsättning, MSEK1 613,4 687,1
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 9,4 5,1
Rörelseresultat, MSEK -67,7 33,7
Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 1,5 0,7
Rörelsemarginal, % -11,0 4,9
Resultat före skatt, MSEK -70,5 31,0
Resultat efter skatt, MSEK -52,7 20,2
Resultat per aktie, SEK2 -12,60 4,75
Eget kapital per aktie, SEK2 38,80 53,30
Operativt kassaflöde per aktie, SEK2 8,10 21,90
Soliditet, % 34 39
Avkastning på sysselsatt kapital, %3 -23,1 10,6
Avkastning på eget kapital, % -27,4 9,2
  1. Exklusive förändring av lager av produkter i arbete.
  2. Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.
  3. Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter uppgick till 3,6 % per den 31 december 2012.

 

Du kan ladda ner våra räkenskaper som PDF, eller i excelformat. På Google Drive kan du studera dem online. Du kan också besöka intellecta.se och där se koncernens räkenskaper som webbsidor.