Mycket kan uträttas med smÅ medel

2012 blev ett viktigt år för Gundua Foundation och Ex-Lewa i Kenya. Under året öppnades Gundua Health Care, samtidigt som de två skolorna utvecklades vidare.

Vaccinering

Gundua Foundation grundades av Intellecta 2007 med ambitionen att skapa verkligt värde och möjliggöra konkreta förändringar. Sedan dess har stiftelsen Gundua verkat för att ge framförallt barn och ungdomar möjligheter till en bättre tillvaro genom satsningar på projekt inom utbildning och hälsa. Intellecta har varit djupt involverad och är fortsatt en drivande samarbetspartner till stiftelsen.

Intellectas engagemang för stiftelsens arbete ökar kontinuerligt. Varje år donerar Intellecta ett engångsbelopp motsvarande ca 200.000 kr. Ett antal medarbetare avstår varje månad ett frivilligt belopp av sin lön till förmån för stiftelsen. Dessutom bidrar Intellecta med personella resurser och bistår stiftelsen med bland annat trycksaksproduktion och webbutveckling till självkostnad.

Det som framförallt särskiljer Gundua Foundation från andra ideella organisationer är dess fokus och tydlighet. Stiftelsen arbetar med konkreta aktiviteter som ger direkta resultat. I dagsläget driver stiftelsen projekt i samhället Ex-Lewa, Kenya: Gundua Secondary School, Gundua Primary School och Gundua Health Centre. Stiftelsen har minsta möjliga administration och kostnader utanför själva projekten; alla medel går i stort sett oavkortat till dem som behöver dem bäst – barn och ungdomar.

2012 var ett fortsatt utvecklande år för Gundua Foundation och de projekt som stiftelsen driver. Samhället Ex-Lewa är rikt vad gäller bördigheten i marken, men befolkningen är generellt mycket fattig. Man lever närmast på existensminimum, stora familjer i små trånga plåtskjul eller hyddor utan el, rinnande vatten eller avlopp. Det är ofta smutsigt med hårda levnadsvillkor. Det finns en tydlig väg framåt för barnen och ungdomarna – utbildning via en god hälsa – och däri ligger stiftelsens engagemang i Ex-Lewa.

Gundua Health Centre i full drift

Gundua Health Centre

I april 2012 öppnade Gundua Health Centre för sina första patienter. Målsättningen med hälsokliniken har varit att skapa en modernt utrustad vårdenhet som kan lyfta sjukvården i närområdet. Det finns idag både personal och utrustning som håller en hög standard och kliniken erbjuder primärsjukvård likt en svensk vårdcentral, ett väl utrustat apotek, ett kvalificerat medicinskt laboratorium samt en mödra- och barnavårdscentral med förlossningsavdelning. Samtidigt har Gundua Health Centre fokus på preventivt stöd och utbildning till befolkningen i samhället – kunskapsnivån vad gäller hälsa och egenvård är ofta mycket låg.

Vid årets slut 2012 hade över 4 200 patienter besökt kliniken och mer än 20 barn kommit till världen. Flera hundra personer har utbildats och informerats i ämnen och teman såsom familjeplanering, grundläggande hygien och hälsa, nutrition och vikten av att äta rätt, skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar samt hantering och test av HIV. Ett stort antal barn har vaccinerats mot de värsta smittoriskerna. Gundua Health Centre har blivit den tillgång för samhället som stiftelsen såg framför sig och allt talar för att verksamheten fortsätter att utvecklas positivt de nästkommande åren.

Gunduaskolorna utvecklas vidare

Dummy img

Gunduas två skolor i Ex-Lewa, Gundua Secondary School och Gundua Primary School, utvecklas allt mer mot de mönsterskolor stiftelsen har satt upp som långsiktiga mål.

Under 2012 har Gundua Secondary School fortsatt på den inslagna vägen med allt mer engagerade lärare, allt bättre resultat och utveckling hos eleverna. Skolan har idag ett 20-tal datorer till elevernas förfogande med internet som väsentlig del i läromiljön. Det finns också önskemål från samhället om att utbilda andra än bara eleverna på kvällstid. Via donationer har eleverna fått fler textböcker och har nu också ett grundläggande referensbibliotek. Lärarna har flyttat in i lärarbostäderna som stiftelsen låtit uppföra på skolområdet och det finns idag en mycket bra lärmiljö med en positiv känsla hos både lärare och elever. Resultaten från slutexamen 2012 visar också att vi är på rätt väg, från 6 i snittbetyg 2011 till 7.5 2012, med fler än tio elever som går vidare till högre universitetsutbildning. En fantastisk utveckling på några få år och skolan är fortsatt en av de tre bästa skolorna i distriktet, och på plats 34 i hela Kenya för distriktskolor.

Gundua Primary fortsätter likaså att förbättras på många områden. Allt fler elever går ut skolan med goda betyg och snittresultaten har gått upp även under 2012. Ett av skolans mest spännande projekt är uppförandet av en fiskdamm där man föder upp fisk så att eleverna ska få möjlighet att äta denna under skoldagen. Även Gundua Primary har fått datorer och internet via stiftelsen under 2012, samt stöd till en allmän upprustning av skolans byggnader.

En verksamhet som bygger på samarbete

Projekten i Ex-Lewa visar att det med ganska små, fokuserade medel går att uträtta mycket. Inför 2013 och framåt finns många möjligheter att vidareutveckla de befintliga projekten och även titta på andra initiativ. Det kräver dock kapital. Gundua Foundation är en helt ideell stiftelse som är beroende av sina samarbetspartners och donatorer. Stiftelsen har under 2012 fått fortsatt stöd från både stora och små bidragsgivare, inte minst Intellecta och Apotek Hjärtat samt en rad privata donatorer.


Gundua Foundation verkar för att bidra till utveckling, välstånd och demokrati i icke-industrialiserade länder. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är beskyddare och hedersledamot i stiftelsens styrelse. Initiativtagare och grundare av stiftelsen är Intellecta AB. Läs mer på gunduafoundation.org.