En ständig strävan efter förbättring

Nu sätter vi värdeskapandet tydligare i fokus. Genom löpande marknadsanpassning och effektiv resursanvändning ska Intellecta skapa värde för aktieägare, kunder och medarbetare.

TILLVÄXTMÅL

Tillväxt

10%

Med ambitionen att leverera ett högt kundvärde och en hög kundnöjdhet ska Intellecta växa organiskt och via förvärv. Målet är 10 procents årlig tillväxt över en konjunkturcykel. Nya kundbehov ska identifieras och tillgodoses via kontinuerlig tjänsteutveckling, och förvärv ska redan från första verksamhetsåret bidra till koncernens resultat och kassaflöde.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är inte uppnått. Under 2012 minskade Intellectas nettoomsättning med -10,7 (0,8) procent. Minskningen berodde på svag organisk tillväxt i kombination med svårigheter att hitta lämpliga förvärvsobjekt inom det digitala segmentet.

PRIORITERINGAR FRAMÅT:

 • Tydlig säljinriktning inom alla delar av koncernen.
 • Ökat fokus på tillväxtsegment.
 • Intensifierat arbete för att hitta förvärvsobjekt inom det digitala segmentet.

FINANSIELLA MÅL

Vinstmarginal

8%

Intellecta ska ha en vinstmarginal motsvarande minst 8 procent.
Vinstmarginal = EBT/Nettoomsättning

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är inte uppnått. För verksamhetsåret 2012 var Intellectas vinstmarginal negativ, och uppgick till -11,4 (4,4) procent. Exklusive engångsposter (inkl. bl.a. momsåterbetalningar, avvecklingskostnader, nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill) uppgick vinstmarginalen till 1,1 (0,4) procent. För att vända den svaga resultatutvecklingen initierades ett omfattande omstruktureringsarbete inom hela koncernen under 2012. Arbetet syftar till att öka resursutnyttjandet och förbättra effektiviteten inom och mellan de enskilda bolagen. En stark resultatförbättring under fjärde kvartalet indikerar att implementerade åtgärder har haft avsedd effekt.

PRIORITERINGAR FRAMÅT:

 • Ett effektivt resursutnyttjande som tydliggör kostnadskontroll inom alla delar av koncernen.

Avkastning på sysselsatt kapital

10%

Genom hög produktivitet och låga kostnadsnivåer med effektiva finansiella- och materiella flöden ska Intellecta hålla en låg kapitalbindning och generera en avkastning på sysselsatt kapital som inte understiger 10 procent över en konjunkturcykel.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är inte uppnått. Intellecta redovisar en avkastning på sysselsatt kapital på -23,1 (10,6) procent. Före engångsposter (inkl. bl.a. momsåterbetalningar, avvecklingskostnader, nedskrivningar av immateriella tillgångar och goodwill, etc.) uppgick avkastningen på sysselsatt kapital till 3,6 (2,3) procent. De låga nivåerna beror främst på det svaga resultatet (EBT).

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 • Fullfölja de åtgärder som implementerats för att förbättra resultatet efter finansnetto (EBT).

Soliditet

30%

Intellectas soliditet ska inte understiga 30 procent.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är uppfyllt. Intellecta redovisar en soliditet på 34 (39) procent.

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 •  Fortsätta säkerställa att kapitalbasen är väl anpassad till bolagets risktagande.

Nettoskuldsättning

0,2-0,8
ggr

Intellecta ska ha en effektiv kapitalanvändning med en nettoskuldsättning om 0,2-0,8 ggr.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är uppfyllt. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,3) ggr.

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 • Fortsätta omsätta improduktivt kapital till räntebärande i så snabb takt som möjligt.
 • Utnyttja utrymmet att öka skuldsättningen i samband med strategiskt relevanta förvärv.

HÅLLBARHETSMÅL

Ekonomisk hållbarhet

Stark finansiell ställning

Inom Intellecta ska god lönsamhet och en stark finansiell ställning skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling för ägare, kunder och medarbetare.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Under 2012 har Intellecta tagit ekonomiskt ansvar genom att agera på signalerna om en svagare efterfrågan inom vissa segment, där koncernen dragit ner sina resurser för att ställa om dessa till tillväxtsegment. Koncernen har också implementerat åtgärder att öka resursutnyttjande och optimera flöden inom och mellan koncernens bolag.

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 • Fortsätta att hålla örat mot marken och tydligt följa och söka förutse efterfrågans utveckling.

Miljömässig hållbarhet

Helhetssyn på klimat- och miljöfrågor

Intellecta ska arbeta utifrån en ansvarstagande och effektiv syn på resursanvändning. En hög medvetenhet och en helhetssyn på klimat- och miljöfrågor ska prägla verksamheten. De produkter och tjänster som koncernen erbjuder ska vara hållbara.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är uppfyllt. Hänsyn och respekt för miljö och klimat finns väl integrerat i Intellectas verksamhet. Bolag inom koncernen har kvalitetscertifieringar inkluderande iso 9001, iso 14001, FSC-certifiering av Den Norska Veritas och CGP, Certifierad Grafisk Produktion enligt tryckstandarden ISO 12647-2. FSC, Forest Stewardship Council, etc.

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 • Arbeta aktivt för att kunderna ska göra klimat- och miljömedvetna val.
 • Tydligt och rättvisande informera kunderna om olika erbjudna produkters och tjänsters miljöavtryck.
 • Arbeta aktivt för att vidareutveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Social hållbarhet

En aktiv samhällsaktör

Intellecta ska vara en god affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör med:

 1. Nöjda medarbetare och likabehandling.
 2. Ansvarstagande och respekt gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 3. Tydligt och aktivt samhällsengagemang.

MÅLUPPFYLLELSE 2012

Målet är delvis uppfyllt.

 1. 2012 var medarbetaromsättningen 20,5 (9,8) procent och sjukfrånvaron 2,1 (2,1) procent. Den förhållandevis höga medarbetaromsättningen beror framför allt på avveckling av delar av koncernens verksamhet i Malmö. I juni genomfördes den första av en årligt återkommande medarbetarundersökning, där medarbetarna svarade på frågor om trivsel, ledarskap och syn på framtiden. Resultaten har analyserats och bildar underlag för förbättringsåtgärder som implementerades under tredje och fjärde kvartalet.
 2. Intellecta tror på långa samarbetsrelationer där kund respektive affärspartner sätts i fokus. Inga affärsmässiga oegentligheter har uppdagats inom koncernen.
 3. Intellecta är grundare av stiftelsen Gundua Foundation. Läs om stiftelsens arbete och Intellectas engagemang.

PRIORITERINGAR FRAMÅT

 • Fortsätta att tillsammans med koncernens intressenter vara en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart samhälle.